Freier Artikel

Collection

The MAK Permanent Collection

more »

MAK Collection

James Turrell – MAKlite

more »

Freier Artikel

View into the MAK Design Shop

MAK Design Shop

more »

Event

James Turrell, MAKlite, 2004 Technical Adaption: 2018 Permanent light installation on the MAK façade © Gerald Zugmann/MAK
Permanent Outdoor Installation

James Turrell: MAKlite Reloaded

more »